Polis akademiyası

Müdavim Elmi Cəmiyyəti

Müdavim Elmi Cəmiyyətinin Əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis
Akademiyasının rəisinin 25 iyul 2012-ci il tarixli Ə218-034-12 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının
Müdavim Elmi Cəmiyyəti haqqında

ƏSASNAMƏ


1.ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1.Azərbaycan Respublikası DİN-in Polis Akademiyasının (bundan sonra - Akademiya) Müdavim Elmi Cəmiyyəti (bundan sonra - Elmi Cəmiyyət) Akademiya müdavimlərinin könüllü, özünüidarə ictimai birliyidir.
1.2.Elmi Cəmiyyət öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarını, DİN-in Polis Akademiyasının Nizamnaməsini, həmçinin Daxili İşlər və Təhsil Nazirliklərinin normativ-hüquqi aktlarını, bu Əsasnaməni rəhbər tutur.
1.3.Elmi Cəmiyyətin fəaliyyətinə ümumi nəzarət Akademiyanın Elmi-tədqiqat və redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin (bundan sonra - ET və RNŞ) rəisi, bilavasitə fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi isə Elmi Cəmiyyətin sədri tərəfindən həyata keçirilir.
1.4.Elmi Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas prinsipləri kollegiallıq, təşəbbüskarlıq və qətiyyətlilikdir.

2. ELMİ CƏMİYYƏTİN ƏSAS MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ

 2.1. Elmi Cəmiyyətin əsas məqsədi aşağıdakılardır:


3.  ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞKİLATİ STRUKTURU


3.1.  Elmi Cəmiyyətin təşkilati strukturu aşağıdakılardan ibarətdir:


4.  ELMİ CƏMİYYƏTƏ ÜZVLÜK5. ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏSİS EDİLMƏSİ, YENİDƏN TƏŞKİLİ VƏ LƏĞV EDİLMƏSİ


6. ELMİ CƏMİYYƏTİN FƏALİYYƏTİNİN TƏŞKİLİ, ƏMLAKI VƏ FƏALİYYƏTİNİN MALİYƏLƏŞDİRİLMƏSİ


7. YEKUN MÜDDƏALAR

 

Çap et  Çap et